Hosting Discounter Voorwaarden 2017-11-13T09:09:31+00:00

Hosting Discounter Voorwaarden

1. HostingDiscounter is de handelsnaam van Tiscom Hosting B.V., gevestigd te Arnhem. HostingDiscounter maakt gebruik van deze algemene voorwaarden.

2. HostingDiscounter spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. HostingDiscounter kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met HostingDiscounter en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer HostingDiscounter van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).

3. HostingDiscounter onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij HostingDiscounter hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van HostingDiscounter. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van HostingDiscounter gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.

5. HostingDiscounter behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. HostingDiscounter is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van HostingDiscounter. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

6. HostingDiscounter heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:

  • oneigenlijk gebruik maakt van het Internet of van de producten en diensten;
  • informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderzins kwetsend genoemd kan worden.

7. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Hosting Discounter, heeft Hosting Discounter het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. Dit geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij Hosting Discounter geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Hosting Discounter een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.

8. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

9. Cliënt verklaart HostingDiscounter niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich HostingDiscounter direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

10. HostingDiscounter is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden.

11. Cliënt verklaart HostingDiscounter nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. HostingDiscounter verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

12. HostingDiscounter is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door HostingDiscounter te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens HostingDiscounter ontstaat. Cliënt dient, indien HostingDiscounter dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

13. Het gebruik van scripts en andere programma’ s op de diensten/producten van HostingDiscounter is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van HostingDiscounter.

14. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. HostingDiscounter vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

15. Cliënt vrijwaart HostingDiscounter tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam HostingDiscounter geen bemiddeling heeft verleend.

16. Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van HostingDiscounter, zulks ongeacht de rechten welke de cliënt op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de cliënt geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. HostingDiscounter draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de cliënt van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

17. HostingDiscounter kan bij ontbinding van de overeenkomst anders dan bij opzegging door de cliënt, de registratie van de domeinnaam van de cliënt opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt HostingDiscounter geen enkele aansprakelijkheid.

18. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij met creditcard, hetzij door middel van een automatische incasso. In geval van automatische incasso moet cliënt HostingDiscounter machtigen om de verschuldigde bedragen van de cliënt zijn rekening af te schrijven. Cliënt dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

19. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de rekening van HostingDiscounter binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. HostingDiscounter is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

20. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van HostingDiscounter om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

21. HostingDiscounter is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt.

22. Cliënt gaat deze overeenkomst met HostingDiscounter aan voor tenminste 12 maanden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend met een zelfde periode verlengd. Opzegging is mogelijk middels het Beheerpaneel. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop HostingDiscounter de opzegging ontvangt. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft HostingDiscounter het recht om de domeinregistratie niet te verlengen.

23. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.

24. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

25. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om processen of programma’ s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat HostingDiscounter, overige cliënten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Daarnaast is het niet toegestaan om meer dan 5 background processen per virtual server te draaien. Daarnaast mogen background processen alleen draaien als deze van toepassing zijn op domein. Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken.

26. HostingDiscounter behoudt zich het recht voor om een wachtpagina te plaatsen, zolang cliënt nog geen pagina heeft geplaatst.

27. Bij overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte is HostingDiscounter bevoegd een meerprijs in rekening te brengen, conform de genoemde tarieven op de website.

28. Bij overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer is HostingDiscounter bevoegd een meerprijs in rekening te brengen, conform de genoemde tarieven op de website.

29. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling HostingDiscounter hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

30. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan HostingDiscounter om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die HostingDiscounter aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.

31. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteerd, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van HostingDiscounter af zal nemen.

32. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

33. De algemene voorwaarden van HostingDiscounter, gedeponeerd onder nummer 9136559 bij de KvK te Arnhem, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.